تزریق ژل و بوتاکس

تزریق ژل و بوتاکس

تزریق ژل:

درمان با فیلرها یا ژل ها :

از ژل ها برای درمان چین وچروک ،پرکردن فرورفتگی هاواسکارهاولیپوآتروفی وگونه گذاری استفاده می شود.اثر فیلرهاموقت است وهیچ ضمانتی درمورد طول مدت اثر آنهاوجود ندارد زیرا دربیماران مختلف ماندگاری متفاوتی دارد.

عوارض احتمالی تزریق ژل ها:

کبودی،قرمزی یاتورم محل تزریق،آلرژی وحساسیت بااحتمال کم وبه شکل خارش،قرمزی وبسیار به ندرت به شکل تورم درتمام بدن ،مشکلات تنفسی ،تصحیح کم یا بیش از حد،تغییر رنگ پوست به شکل قرمزی ،قهوه ای یاخاکستری ،عفونت وبه ندرت گرانولوم وبرجستگی در محل تزریق که این حالت بیشتر بافیلرهای دائمی دیده می شود.

درصورتیکه ژل عمقی ودریک شریان تزریق شودمی تواند سبب نکروز پوستی ویاکوری چشم (درتزیقات ناحیه اخم)شود.

مراقبت قبل وبعداز تزریق فیلر:

1-خودداری ازمصرف آسپرین،ویتامین E وداروهای گیاهی ازجمله جینگو،گل مغربی ،سیر،گل میناوزنجبیل از2هفته قبل وبروفن والکل از2روز قبل.

2-قرمزی وتورم محل تزریق شایع است که طی چند روز برطرف می شود امااگر بیشتر از سه روز باقی بماندباپزشک خود تماس بگیرید.کبودی هاطی7تا10روز برطرف می شود.

3-محل تزریق راماساژندهید،کمپرس گرم نگذارید اماشست وشو روزانه اشکالی ندارد.

4-تا24ساعت از لوازم آرایش،ورزش،مصرف الکل وتماس با نورخورشید خودداری کنید.

5-به مدت15دقیقه محل تزریق را کمپرس سردکنید.

6-درصورتی که محل تزریق دردشدید،سفیدی پوست یاقرمزی شدید دارد بلافاصله باپزشک خودتماس بگیرید

7-نتیجه نهایی طی5 روز حاصل می شود.

8-2تا4هفته بعد در صورت نیازجهت تصحیح مراجعه فرمایید.

تزریق بوتاکس:

ازبوتاکس عمدتا در تصحیح چین وچروک ناحیه پیشانی ،خطوط اخم خطوط پنچه غازی کنار چشم وخطوط عمودی اطراف لب وگاهی خطوط افقی ناحیه گردن ،کاهش تعریق کف دست وپا وزیر بغل استفاده می شود.بهترین پاسخ درسنین 25تا55سالگی ودرخانمها دیده می شود وافراد مسن با خطوط عمیق وآقایان پاسخ کم تری می دهند . اثربوتاکس طی 3روز ظاهر می شودوطی 2هفته به حداکثر می رسد.دوام اثر آن 3تا6ماه است.

عوارض احتمالی:

ضعف عمومی ،خستگی ،درد وتورم محل تزریق ،سردرد وبه ندرت حساسیت ،عدم اثرگذاری،اما عوارض افتادگی پلک وعدم تقارن به علت تکنیک تزریق بوده وقابل درمان است.

مراقبت قبل وبعداز تزریق:

1-آسپیرین،ویتامینE ،داروهای گیاهی ازجمله جینگو،گل مغربی ،سیروگل مینا وزنجبیل از2هفته قبل قطع شودضمناازمصرف الکل وبروفن از2 روز قبل بپرهیزید.2-ازماساژدادن محل تزریق خودداری فرمایید.

3-تا4ساعت پس از تزریق نخوابید(دراز نکشید)

4-تا4ساعت بطور مرتب عضلات محل تزریق را منقبض کنید.

5-تا24ساعت حمام گرم نگیرید.

6-روی صورت نخوابید.