کاشت موی طبیعی

کاشت موی طبیعی

کاشت موی طبیعی

روش  (safe surgically advanced follicular extraction) جدیدترین متد کاشت مو می باشد که درآن از ابزارهای کوچک وویژه ای برای برداشت وجداسازی وپیوند واحدهای منفرد مو استفاده می شود.
فواید:
1.بدون عمل جراحی ودرد وخونریزی
2.قابل رشد واز موی طبیعی
3.بدون نیاز به استراحت ومراقبتهای ویژه
4. بدون جای زخم واسکار درمحل برداشت وکاشت 
5.بدون ریزش
ودارای فواید بسیار زیاد که دیگرمجال بیان نیست دراین روش تاکنون عیوبی دیده نشده است .