دستگاه لیزر کم توان

این دستگاه با تشعشع لیزری که دارد باعث افزایش میزان گردش خون در سر می شود این گردش خون به تقویت مو ورشد مجدد مو بسیار کمک کرده وبه دلیل کم توان بودن لیزر ،هیچ گونه ضرری نخواهد داشت زیرا عمق نفوذ بسیار کمی دارد.