PRP
06
بهمن

PRP

by Super User

با توجه به نقش پلاکت ها ،در فرایندهای بازسازی بافت های آسیب دیده نظیر: تمایز سلول های بنیادی، شکل گیری ماتریکس، رگ زایی، سنتژ کلاژن و ... می توان اظهار داشت به طور کلی در هر عارضه ای که ترکیب فرایند بازسازی بافت بتواند نقشی در بهبود عارضه داشته باشد، می توان ازاپی آر پی بهره برد.


در این روش افرادی که دارای موهای کرکی یاکوچک وضعیف هستندباتزریق موضعی درپوست سر به تحریک ،رویش مجدد،تقویت شکل وقوام وکیفیت فولیکولها ،طولانی کردن آناژن وافزایش عمرموهای موجود می باشد.